การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและ บรรยากาศองค์การ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ดร.ภารดี อนันต์นาวี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา และวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก จำนวน 310 คนโดยใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .96 .96 และ .97 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้โปรแกรม LISREL 8.30 ผลการวิจัยพบว่า

1.ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับมาก และภาวะผู้นำแบบตามสบายอยู่ในระดับน้อย

2.บรรยากาศองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับดี

3. การบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ตัวแปรที่ส่งผลสูงสุดและมีนัยสำคัญทางสถิติ ต่อการบริหารการจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก คือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ บรรยากาศองค์การ และร่วมกันทำนาย การบริหาร จัดการที่ดีได้ร้อยละ 76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบรรยากาศองค์การส่งผลทางตรงต่อการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก ขณะเดียวกัน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลทางอ้อมผ่านบรรยากาศองค์การไปยังการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

This research aimed to analysis of administrators, leadership and organizational climate affecting good governance of the office of educational service area in the eastern. The sample consisted of 310 employees sampling by simple random sampling. The research instruments were 5 rating scale questionnaire on transformational leadership, transactional leadership, Laissez – faire leadership, organization climate and good governance, with reliabilities of .96 .96 and .97. Data were analyzed using mean, standard deviation and path analysis by LISREL version 8.30 program. The research finding were as follow :

1.Leadership of administrators in transformational leadership and transactional leadership were at a high level, and Laissez – faire leadership was at a low level.

2.Organization climate of the office of educational service area in the eastern was at a high level.

3. Good governance of the office of educational service area in the eastern was at a high level.

4. The variable affecting most positively good governance was transformational leadership, and organization climate respectively. They could predict good governance of the office of educational service area in the eastern by 76 percent with statistical significant at .05 level. Transformational leadership and organization climate directly affected good governance, whereas transformational leadership indirectly affected good governance through organization climate with statistical significant at .05 level.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles