คุณลักษณะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี Charateristies Affecting Quality of Work Life of School Administrators in Pathumthani Educational Service Area Office

ผู้แต่ง

  • ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์

คำสำคัญ:

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา, คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา กับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เพื่อหาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต การทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สถานภาพสมรส และเขตพื้นที่การศึกษา คุณลักษณะที่ศึกษาประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความรู้ความสามารถการให้มีส่วนร่วม มีความเพียงพอในชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการสื่อสาร ส่วนคุณภาพชีวิตการทำงาน 6 ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม สิ่งแวดล้อมที่สะดวกและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิต การทำงานและชีวิตส่วนตัว ลักษณะการบริหารงาน และสังคมสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 246 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ซึ่งมีขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นใน การสุ่ม โดยสุ่มผู้บริหารแต่ละขนาด ๆ ละร้อยละ 50 จากนั้นสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เก็บข้อมูลได้ร้อยละ 91.46 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาได้ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงานได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียวผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.สถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ส่วนมากมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี มีสถานภาพสมรส และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

2.คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมีมากที่สุด ยกเว้นด้านความรู้ความสามารถและการให้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมีมาก

3. คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมีมาก ยกเว้นด้านลักษณะการบริหารงาน อยู่ในระดับมีมากที่สุด

4. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีสามารถทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงคุณลักษณะของผู้บริหารด้านความรู้ความสามารถก็ทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05เช่นกัน

6. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี จำแนกตามระดับการศึกษาประสบการณ์ทำงาน และสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกัน แต่จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The purposes of this study were to investigate the relationships between characteristics and quality of work life of school administrators in Pathumthani Educational Service Area Office; investigate the characteristics affecting the quality of work life; and compare the quality of work life by level of education, work experience, marital status, and educational service area. The aspects of the characteristics consisted of knowledge and competencies, participation, self-sufficient life, moral and ethics, and communication competencies while those of the quality of work life consisted of adequate and compensation, safe and healthy environment, growth and security, total life space, constitutionalism, and social integration. The stratified sample used in this study consisted of 246 school administrators in Pathumthani Educational Service Area, representing 50% of the school administrators from various school sizes. The instrument used for data collection was a 5 point-rating scale questionnaire with an alpha coefficient of .94 for the characteristics section and .91 for the quality of work life section. The response rate was 91.46%. The statistics used for data analyses were percentage, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficients, regression analysis, t-test, and One-Way ANOVA. The research findings were as follows.

1. The majority of school administrators possessed higher than bachelor degree; had more than 10 years of work experience; married; and resided in Educational Service Area Office 2.

2. The characteristics as a whole and individual aspects of the school administrators were at the highest level of possession except the performance and participation aspects were at the high level.

3. The quality of work life as a whole and individual aspects of the school administrators were at the high level of possession except the constitutionalism was at the highest level.

4. The characteristics as a whole and individual aspects of the school administrators were positively correlated with the quality of work life at .05 level.

5. The characteristics as a whole and the performance aspect were found to be significant predictors of the quality of work life at .05 level.

6. The comparisons of quality of work life by level of education, work experience, and marital status revealed no differences; when compared by educational service area, there was a significant difference at .05 level.

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles