การสิ้นสุดระบบไพร่และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคน ในสมัยรัชกาลที่ 5 The End of the Serfs System and Educational Management for Manpower Development in the Reign of King Rama V

ผู้แต่ง

  • รองศาสตราจารย์สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

บทคัดย่อ

.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles