การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม(ในรายวิชา 404401 บูรณาการหลักสูตร และการสอนวิชาเฉพาะ) : กรณีศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

คำสำคัญ:

การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม, การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม, การบูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ, Service Learning/Integrated Learning Technique, Integrated Curriculum and Instruction of Specific subjects

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เรียน ด้วยการบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการ สังคมประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ ด้วยการบริการสังคม แบบทดสอบปลายภาค และแบบประเมินผลการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้เวลาในการทดลอง 16 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS for Window V.11.5 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากบันทึก การเรียนรู้ของผู้เรียน เอกสารสรุปผลการสัมมนาและผลการสนทนากลุ่ม (Focusgroup interview) ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนิสิต ที่เรียนด้วยการบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสูงกว่าเกณฑ์ 80% ที่กำหนดไว้ และผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) ด้านความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการสอน การเขียนแผนการสอน การเตรียมความพร้อมของ ผู้สอน การดำเนินการสอน ผู้เรียนและการควบคุม ชั้นเรียน (2) ด้านทักษะ มีทักษะในการวางแผน การสอน การดำเนินการสอน การจัดกิจกรรม การเล่านิทาน การควบคุมชั้นเรียน การผลิตและ ใช้สื่อ การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประเมินตนเอง และการคิด (3) ด้านเจตคติ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสอน การบริการ สังคม และการสอนด้วยเทคนิคการบริการสังคม

 

Abstract

The purpose of this quasi - experimental research was to study the learning outcomes of students in teacher education in using an integrated service learning technique. The sample of this study was 9 third - year students of the Faculty of Education, Burapha University, in the academic year 2005. The instruments were integrated service learning technique lesson plans, final test, and teaching evaluation form of the Faculty of Education. The quantitative data were analyzed by SPSS for Windows V.11.5 and the qualitative data were analyzed from learning logs, seminar reports and focus group interviews. The results of this research indicated that learning outcomes using this technique were higher than the criterion (80%). This included (1) Knowledge : developing student activities, promoting reading, studentcentered teaching, instructional design, lesson planning, readiness for teaching, teaching process, learners and classroom management. (2) Skills: planning, teaching, story telling, classroom management, materials using, collaborative learning, problem solving , self evaluation and thinking. (3) Attributes : positive attitude in teaching profession, teaching, service and service learning.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles