การพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย (A Development of Quality of Work Life Indicators of Teachers in the Northeastern Part of Thailand)

ผู้แต่ง

  • พจน์ เจริญสันเทียะ

คำสำคัญ:

การพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิต, คุณภาพชีวิตในการทำงาน, การทำงานของข้าราชการครู, Quality of work life for indicators development, Quality of work life, Working of Teachers

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการครูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการดำเนินการศึกษาและพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบดัชนีโดยใช้ ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน 2) ขั้นหาคุณภาพของแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานโดยทดลองใช้กับครู 60 คน 3) ขั้นวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 820 คน 4) ขั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงกับสภาพจริงของแบบวัดโดยนำผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปใช้กับข้าราชการครูที่ทราบสภาพคุณภาพชีวิตแน่ชัดแตกต่างกัน 5 ระดับ ตั้งแต่ต่ำมากถึงดีมาก จำนวน 150 คน และ 5) ขั้นสร้างเกณฑ์ดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสรุปผลจากการตรวจสอบกับกลุ่มข้าราชการครูที่ทราบสภาพ คุณภาพชีวิตแน่ชัดให้เป็นผลการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัย พบว่า ดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวน 15 องค์ประกอบย่อย 63 ดัชนี คือ 1) หลักการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย ดัชนี 7 รายการ 2)การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยตรงและโดยอ้อม ประกอบด้วยดัชนี 3 รายการ 3) ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นลักษณะของความพึงพอใจ ประกอบด้วยดัชนี 4 รายการ 4) การบริหารอย่างยุติธรรมประกอบด้วย ดัชนี 6 รายการ 5) การดำเนินการทางกฎหมาย ประกอบด้วย ดัชนี 4 รายการ 6) คุณลักษณะของผู้บริหาร ประกอบด้วย ดัชนี 5 รายการ 7) บทบาทของผู้บริหารประกอบด้วย ดัชนี 5 รายการ 8)ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ประกอบด้วย ดัชนี 2 รายการ 9) ความมุ่งมั่นในความสำเร็จของผู้บริหารประกอบด้วยดัชนี 3 รายการ 10) หลักการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการครู ประกอบด้วย ดัชนี 3 รายการ 11) กระบวนการพัฒนาและการฝึกอบรมข้าราชการครู ประกอบด้วย ดัชนี 6 รายการ 12) การนำผลการพัฒนา และการฝึกอบรมไปใช้ ประกอบด้วย ดัชนี 4 รายการ 13) หลักการประเมินผลของข้าราชการครู ประกอบด้วย ดัชนี 3 รายการ 14) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ประกอบด้วย ดัชนี 5 รายการและ 15)บรรยากาศและเงื่อนไขที่ดีในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ดัชนี 3 รายการ

 

ABSTRACT

The purpose of this study was to develop the quality of work life indicators of the teachers in the Northeastern Part of Thailand. To attain the purpose, five processes of study were used as follows : 1) checking validity of the indicators by 17 experts, 2) finding reliability of the work-life quality questionnaire by trying out with 60 teachers, 3) testing the real work-life quality of the teachers by gathering data from 820 samples, 4) checking consistency with the evident events of questionnaire by gathering data from 150 teachers whose their quality of work-life was different in 5 levels, and 5) composing the criteria of quality of work-life indicators by concluding the results of data analysis to be the last findings. The results of this research were found that the quality of work – life indicators of the teachers in the Northeastern Part of Thailand comprised 15 main factors and 63 indicators as follows ; 1. The Principle ofPaying Allowance. This factor consisted of 7 indicators. 2. The Financial Paying. There were 3 indicators in this factor. 3. The Non – Financial Allowance. The 4 indicators were approved. 4. The Fairness Administration. There were 6 indicators of this one. 5. The Controlling by the Rule of law. The study found 4 indicators. 6. The Talents of the Administrators. It consisted of 5 indicators. 7. The Administrators’ Roles. It was decided into 5 indicators. 8. The Administrators’ Responsibility. There were 2 indicators compatible with this factor. 9. The Engaging to Achievement of the Administrators. There were 3 indicators of this factor. 10. The principle of Training and Developing the Teacher. The 3 indicators were found compatible. 11. The Processes of Training and Developing the Teacher. The 6 indicators were compatible with this factor. 12. The Usage of Training and Developing Outputs. There were 4 indicators compatible. 13.The Principle of Job Performance Evaluation of Teacher. This factor consisted of 3 indicators. 14. The Methods and Procedures of job performance of teacher. There were 5 indicators compatible. 15. The Good atmosphere and Condition of Job Performance. The 3 indicators of work-life were compatible with this factor.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles