การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา (Value Building of Sufficiency Economics for Elementary Level Students )

ผู้แต่ง

  • ดร.สุเมธ งามกนก

คำสำคัญ:

การเสริมสร้างค่านิยม, เศรษฐกิจพอเพียง, ชุดการสอน, encouraging values, sufficiency economics, instructional packages

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างชุดการสอนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้เรียนจากชุดการสอนก่อนและ หลังเรียน รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากใช้ชุดการสอนของนักเรียน ในโรงเรียนขนาดต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 81 คน แบ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียน วอนนภาศัพท์ จำนวน 20 คน โรงเรียน วัดบางเป้ง จำนวน 25 คน และ โรงเรียน บ้านแหลมแท่น จำนวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื้อหาที่ นำมาใช้สร้างชุดการสอนเกี่ยวกับ แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด 3 เรื่อง ได้แก่ การเรียนรู้ตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง และการวางแผนการใช้จ่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples และการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ทางเดียว (One Way ANOVA)

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. ชุดการสอนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.05 / 88.61 เป็นไปตาม เกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไม่แตกต่างกัน

 

 

Abstract

The objectives of research were to construct instructional packages for building the sufficiency economic values for Pratomsuksa students, to investigate. The pretest-posttest achievements and value of sufficiency economics after using the instructional packages and also to compare those achievements and value of sufficiency economics as classified by school sizes. The samples consisted of 81 Pratomsuksa 6 students from 3 schools; 20 students of Wonnaphasub school, 25 students of Watbangpeng School and 36 students of Banlaemtan school which were selected by the mean of purposive sampling. The contents concern the sufficiency economics, strands of Social Studies Religion and Culture of Pratomsuksa 6 and divided into 3 units; self learning, the Sufficiency Economics and money spending plan. The instrument used in this research consisted of 3 instructional packages, lesson plan, achievement test and questionnaire of Sufficiency Economics'value percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way ANOVA were employed for data analysis. The results of research were as follows;

1.The instructional packages for Pratomsuksa 6 were at 80.05 / 88.61 and met the criteria of 80 / 80.

2.The posttest achievement and value of sufficiency economics were higher than the pretest, and

there was significantly difference at .01 level.

3.The student's achievement and value of sufficiency economics different schools as classified by

school sizes; small and large were not significantly differences.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles