กำหนดการเปิดรับบทความของวารสาร และขั้นตอนการส่งบทความเบื้องต้น

01-01-2023

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายละเอียดการ เปิดรับบทความดังนี้

1. รอบเดือนมกราคม 2567  เปิดรับวันที่ 1-31 มกราคม 2567

2. รอบเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567  เปิดรับวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567

3. รอบเดือน สิงหาคม-กันยายน 2567 เปิดรับวันที่ 1  สิงหาคม - 30 กันยายน 2567

4. รอบเดือนธันวาคม 2567 เปิดรับวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2567 


ขั้นตอนการส่งบทความ
1. ส่ง (1) ต้นฉบับบทความ และ (2) แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ผ่านระบบ THAIJO เพื่อให้บรรณาธิการพิจารณาความสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร
2. หากสอดคล้องกับขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร จะได้รับอีเมลแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความตีพิมพ์ และแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. วารสารจะนำบทความเข้าสู่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางอีเมลหรือระบบ THAIJO