การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใด ๆ มาก่อน
  • บทความนี้เป็นความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
  • ข้าพเจ้ายินดีปรับแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ
  • ข้าพเจ้ายินดีให้ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดยไม่ขอทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่พิจารณาบทความ
  • ข้าพเจ้ามิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • กรณีเป็นบทความวิจัย ข้าพเจ้าได้มีระบบและกลไกการคํานึงถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ครบถ้วนตามจรรยาบรรณการวิจัยโดยสมบูรณ์แล้ว

คำแนะนำผู้แต่ง

คู่มือการใช้ระบบ ThaiJO 

บทความวิชาการ (Academic Articles)

บทความวิชาการ และบทความอื่นๆ:  -ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา บทสรุป และ เอกสารอ้างอิง

บทความวิจัย (Research Articles)

ต้นฉบับจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เขียนให้สั้นที่สุดไม่เกิน 15 บรรทัดหรือ 350 คำ  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย สถานที่ทำวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง ช่วงเวลาที่ทำวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ตัวชี้วัดที่สำคัญ ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย

ปริทัศน์หนังสือ (Review Articles)

ปริทัศน์หนังสือ: ประกอบด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือ หรือตำราวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ  บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของหนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือ ประโยชน์ของหนังสือนั้น

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.