กองบรรณาธิการ

คณะทำงานวารสาร
ฝ่ายดำเนินการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์  ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี   กรรมการ

๓. ดร.วทัญญู นาวิเศษ  กรรมการ

๔. ดร.วาสนา  กลมอ่อน กรรมการ

๓. นางจารุวรรณ  รักเริ่มวงษ์  กรรมการ

๔. นางสาววัชรี  กำจัดโศรก  กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์  ประธานกรรมการ

๒. นางสาววัฒนพร  จตุรานนท์  กรรมการ  

๓. นายอภิสิทธิ์  เปี่ยมน้อย กรรมการ

๔. นางสาววัชรี  กำจัดโศรก  กรรมการ

๕. ดร.อรทัย  เอี่ยมสะอาด  กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายตรวจสอบและพิสูจน์อักษร 

๑. ดร.ชนาสร  นิ่มนวล  ประธานกรรมการ

๒. นางสาวโสภี  ชาญเชิงยุทธชัย  กรรมการ

๓. นางจารุวรรณ  รักเริ่มวงษ์  กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายศิลป์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ  หุตะมาน  ประธานกรรมการ

๒. นายอุทัย  หวังวัชรพล  กรรมการ

๓. นางสาววัฒนพร  จตุรานนท์  กรรมการ

๔. ดร.อรทัย  เอี่ยมสอาด  กรรมการและเลขานุการ