รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สุรัตน์นารี ธิลาใจ
ประภาส ณ พิกุล
ประเวศ เวชชะ
สุวดี อุปปินใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากร คือ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหารสถานฝึกอาชีพ จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNImodified วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis)


ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หลักการ (Principle) โครงสร้าง (Structure) ขอบเขต (Scope) ยุทธวิธี (Tactics) และระบบการสนับสนุน (Support System) รูปแบบมีความเหมาะสม ( µ = 4.57, gif.latex?\sigma = .078) ความเป็นไปได้ (µ = 4.46, gif.latex?\sigma = .015) และการใช้ประโยชน์ (µ = 4.54, gif.latex?\sigma = .022) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กฤษมันษ์ วัฒนาณรงค์.(2555) ความสำคัญและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา บทความการศึกษาไทยรัฐออนไลน์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ. (2562). การนิเทศการสอนในยุค 4.0. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย. (2552). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร).

เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์. (2556). รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์

ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร).

คำภาสน์ บุญเติม. (2561). ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40. ราชภัฎเพชรบูรณ์สาร, 20(2), 25-32.

ฉัตรชัย จุมวงศ์, วาโร เพ็งสวัสด์ิ, ชไมพร รักษาสุข และสมพร หลิมเจริญ. (2559). รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มศว., 13(24), 24-24.

ชลธาร สมาธิ, สมเกตุ อุทธโยธา และบุญเลิศ คำปัน. (2561). การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารบัณฑิตวิจัย, 9(1), 148-165.

ณัฐภัทร์ ไชยจักร, ขจร ตรีโสภณากร, พรเทพ ลี่ทองอิน. (2562) รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง. วารสารบัณฑิตวิจัย, 10(2), 195-212.

ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์, เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์ ,วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ และจุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ (2560). การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย. (Future Innovative Thailand Institute: FIT).

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นอาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: แอล. ที. เพรส จำกัด.

นิรุตต์ บุตรแสนดี. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิชัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา).

ปวีร์ ศิริรักษ์. (2559). แนวทางการพัฒนาการนำนโยบายการศึกษาระบบทวิศึกษาไปสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

วทัญญู ขลิบเงิน. (2558). การพัฒนาแบบจำลองการดูแลให้คำปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 7(1), 163-176).

วัชรา เล่าเรียนดี. (2556). ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎีกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 12). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2553). พัฒนาการของนโยบายคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. (ดุษฏีนิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (2560). การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา.กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. (2559). รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559. เชียงใหม่: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สุดสาย ศรีศักดา, สุนีย์ เงินยวง, เกียรติสุดา ศรีสุข และน้ำผึ้ง อินทะเนตร. (2563). รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22(1), 287-300.

สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์. (2550). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนใน สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร).

เสกสรร ปิวศิลป์ศักดิ์. (2562). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. (ดุษฏีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย).

อำนาจ วัดจินดา. (2558). ประเมินองค์การด้วย McKinsey 7S. สืบค้นจากhttps://www.hrcenter.co.th/file/columns/hr_f_20170512_102402.pdf

Anderson, L. W. (2001). A Taxonomy for LearningTeaching, and Assessing: A Revision ofBloom’s Taxonomy of Education Objectivcs. NY: Addison Wesley Longman.

Brown, W.B., and Moberg, D. J. (1980). Organizational theory and management: A macro approach. New York: John Wiley & Sons.

Glickman, C. D. Gordon, S. P. and Ross-Gordon, J. M. (2007). Supervision and supervision and curriculum development 135 instructional leadership: A developmental approach. (7th ed). Boston: Allyn & Bacon.

Maria, M. and Katarina, K.(2014). Strategic Implementation as a Part of Strategic Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 110 (861 – 870).

Wiles, J., and Bondi, J. (2004). Supervision: A guide to practice. (6th ed). NJ: Pearson Prentice-Hall.