แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Main Article Content

วชิระ ใจมั่น
ไพรภ รัตนชูวงศ์
สมเกียรติ ตุ่นแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 3) เพื่อศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 222 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 37 คน และครูผู้สอน จำนวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 1) แบบสอบถาม เรื่อง สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 2) การสนทนากลุ่ม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 คน ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการทำงาน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง


            ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 1) ปัจจัยด้านบุคลากร 2) ปัจจัยด้านเงิน 3) ปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ และ 4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก  นำเสนอแนวทางการ บริหารทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ฮาร์ดแวร์ 2) ซอฟต์แวร์ 3) ข้อมูล 4) ระบบสื่อสารข้อมูล 5) บุคลากร และ 6) กระบวนการทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กิตติพงษ์ มิทราวงศ์. (2550). การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์บริหารงานสารบรรณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2555). เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไชยเชตุ เอี่ยมอาจหาญ. (2554). ระดับอุปสรรคและระดับการส่งเสริมของปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ของครูมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)

นาตยา ขันธบุตร. (2552). การพัฒนาแนวทางการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดทำใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ โรงเรียนวัดลาดระโหง. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. (2554). แผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2. นราธิวาส: สำนักงานฯ

สุขุม เฉลยทรัพย์, กาญจนา เผือกคง, สุระสิทธิ์ ทรงม้า, สายสุดา ปั้นตระกูล, ทิพวัลย์ ขันธมะ, ปริศนา มัชฌิมา, บุญญลักษม์ ตำนานจิตร, ..., พรรณี สวนเพลง. (2557). เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สุณัฐชา โนจิตร. (2559). แนวทางการบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย. (การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

เสน่ห์ อิ่มอุระ. (2559). แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)