การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ: กรณีศึกษาระบบจัดการสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ของร้านสะดวกซื้อ

Main Article Content

สุภาภรณ์ ดาวสุก
เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย

Abstract

บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ กรณีศึกษาระบบจัดการสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ ของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งโดยเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลัก 5W1H เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วพบว่ามี 2 กระบวนการหลักที่เป็นปัญหาคือระบบการสั่งสินค้าและระบบการรับสินค้าที่มีความซํ้าซ้อนในการทำงานและมีความยุ่งยากในการจัดการด้านเอกสารของสินค้าเบเกอรี่ที่ร้านสาขาสั่งเข้ามาส่งที่ร้าน ผู้วิจัยได้ใช้ระบบลีนเข้าไปทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิม โดยทำการลดการทำงานที่ไม่จำเป็นปรับกระบวนการบางกระบวนการ และใชวิ้ธีการใหม่หลังจากนั้นจึงทำการทดลองจับเวลาของการทำงานโดยใช้ร้านค้าตัวอย่างจำนวน 10 สาขา โดยระยะเวลาที่เก็บติดต่อกัน 5 ครั้งต่อสาขา เป็นเวลาทั้งสิ้น 50 วัน เพื่อทำการเปรียบเทียบการทำงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงจากผลของการทดลองเปรียบเทียบกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง พบว่าเวลาของกระบวนการทำงานเดิมก่อนการปรับปรุงใช้เวลาทำงานรวมเป็น 92.65 นาทีและหลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ใช้เวลาทำงานรวมเป็น 49.25 นาที ซึ่งทำให้ลดเวลาลงได้ถึงร้อยละ 47 โดยที่ผลิตภาพจำนวนสินค้าเบเกอรี่ก่อนการปรับปรุงอยู่ที่1.96 ชิ้น/นาทีและหลังการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่มีผลิตภาพจำนวนสินค้าเบเกอรี่เป็น 3.69 ชิ้น/นาที ผลการศึกษาที่ได้ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มผลิตภาพในการทำงานและลดต้นทุนการทำงานได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงกับสินค้าประเภทอื่นรวมทั้งเป็นแนวปฏิบัติให้กับซัพพลายเออร์อื่นที่สนใจเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัทในอนาคตได้อีกด้วย

APPLYING LEAN CONCEPT TO IMPROVE PRODUCTIVITY: A CASE STUDY OF BAKERY PRODUCT MANAGEMENT SYSTEM OF CONVENIENT STORE

This research work aims to study how to applying lean concept to improve productivity a case study of bakery product management system of convenient store. The study begins with finding out problems and causes and using 5W1H concept to analyze each concerned process. From the study, two problems are found in product ordering and product receiving process.Therefore, researchers appliedthe lean concept to improve processes byeliminating unnecessary processing steps, adjustingsome procedures andusing new method. Then, the comparison test between the process before and after improvement is done byusing 10 branches of sample stores; each branch is tested 5 times for a period of 50 days in total. As a result, we can shorten the processing time from 92.65 minutes to 49.25 minutesor equals 47% of reduction. Theproductivity can be improved from 1.96 units/minute to 3.69 units/ minute. Therefore, the company can increase productivity and reduce the total cost for operations. Moreover, the proposed concepts in this study can be applied for other products or usedas the guideline for other suppliers for who may have business transactions with the firm in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles