ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะ สถานการณ์ และการรับรู้ปทัสถานที่เกี่ยวข้อง กับทัศนคติและการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี

Main Article Content

วิลาวัลย์ คล้ายประยงค์
ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าจิตลักษณะ สถานการณ์ และการรับรู้ปทัสถานทางสังคม มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติ และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี เป็นเพราะเหตุใดและพบในนักศึกษาประเภทใดบ้าง รวมถึงตัวทำนายที่สำคัญปริมาณการทำนายของจิตลักษณะ สถานการณ์และการรับรู้ปทัสถานทางสังคม ที่เกี่ยวกับทัศนคติ และการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาปริญญาตรี การศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน 5มหาวิทยาลัยด้วยวิธี ใช้การสุ่ม แบบหลายชั้น(Multi-state Sampling) และการสุ่มแบบแบ่งขั้นกำหนดโควตา (StratifiedQuotaRandom Sampling) มีจำนวนทั้งสิ้น 498 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)แบบ Enter และ Stepwise ผลการวิจัย พบว่า ตัวทำนายจิตลักษณะเดิม และสถานการณ์และการรับรู้ปทัสถานสามารถร่วมกันทำนายการประเมินค่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ 24.5% ความรูสึ้กต่อโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ได้ 34.5% และความพร้อมที่จะยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้ 42.3 %

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, SITUATIONAL FACTORS AND NORM PERCEPTION RELATED TO ATTITUDE AND ACCEPTANCE OF NUCLEAR POWERPLANT IN THAI UNDERGRADUATE STUDENTS

This research aims to study the psychological characteristics,circumstances and /or perceived social norms having associated with attitudes and acceptance on nuclear power of the undergraduate, what is the cause and in what type of students found . It is the quest for direct and indirect influence including significant predictor of behavioral prediction , the amount of behavioral prediction circumstances and perceived social norms concerning attitude and acceptance of nuclear power of the undergraduates This study was conducted to collect data from student sin five state and private universities with a multi-state sampling and astratified quota random sampling was conducted to the undergraduate from 498 students in five state universities and private universities with a random sampling of multi-state sampling and stratified quota random sampling. The device used in the study isquestionnaire. The statistics usedfor data analysis werefrequency,percentage, mean,standard deviation,Multiple Regression Analysis: MRA (Enter and Stepwise). The results showedthat the formerpsychological characteristicspredictor,the circumstances and perceivednorms could mutually predictthe evaluation ofnuclear power plantsin 24.5%, with attitudes and acceptance 34.5% and the readiness toacceptnuclear power plantwas 42.3%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles