การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในการร่วมการงาน

Main Article Content

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

Abstract

การร่วมการงานแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การดำเนินงานร่วมกันและการร่วมค้า สำหรับการดำเนินงานร่วมกันยังแบ่งย่อยออกเป็นการดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกันและสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน บทความนี้นำเสนอวิธีการบัญชีสำหรับการร่วมการงาน ตามมาตรฐานการรายงาน ฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมการงาน

ACCOUNTING FOR JOINT ARRANGEMENT

Joint Arrangement comprises 2 types which are Joint Operation and Joint Venture. Joint Operation can be divided into Jointly Controlled Operation and Jointly Controlled Assets. This article present accounting procedures for Joint Arrangement according to TFRS 11: Joint Arrangement

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles