การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

Main Article Content

อรทัย ธารแผ้ว

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  และ  3)  พัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  24  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  70  คน  และครูผู้สอน (ครูปฏิบัติงานด้านยาเสพติด)  จำนวน  276  คน  รวม  346  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและและครูผู้สอน (ครูปฏิบัติงานด้านยาเสพติด) จำนวน  6  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


              ผลการวิจัยพบว่า


  1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ 34  ตัวชี้วัด  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

  2. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3  ลำดับแรก  คือ ด้านระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการทำงาน ด้านระบบเฝ้าระวัง และด้านระบบบริหารจัดการ  ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือด้านระบบข้อมูล ด้านระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านระบบการให้คำปรึกษา

  1. แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มีแนวทางการดำเนินงาน  6  ด้าน  ได้แก่ 1)  ด้านระบบข้อมูล  จำนวน  4  ข้อ  2)  ด้านระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จำนวน 7 ข้อ  3)  ด้านระบบการให้คำปรึกษา  จำนวน  6  ข้อ  4)  ด้านระบบเฝ้าระวัง  จำนวน  6  ข้อ  5)  ด้านระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการทำงาน  จำนวน  6 ข้อ  และ  6)  ด้านระบบบริหารจัดการ จำนวน  5  ข้อ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย