กรณีศึกษาการส่งเสริมทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่าน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กวัยอนุบาล

Main Article Content

ธเนษฐ ก้อนกั้น

Abstract


     การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการปฏิสัมพันธ์ของเด็กวัยอนุบาลที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะการปฏิสัมพันธ์ของเด็กวัยอนุบาลแต่ละสัปดาห์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

ประชากร 25 คน กลุ่มตัวอย่าง 5 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และ แบบสังเกตทักษะการปฏิสัมพันธ์ของเด็กวัยอนุบาล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสังเกตทักษะการปฏิสัมพันธ์ของเด็กวัยอนุบาล จากการบันทึกและหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย