เทคโนโลยีทางการตลาดและสภาพการณ์ปัจจุบันทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1).เพื่อศึกษาระดับการนำไปใช้งานของนวัตกรรมทางการตลาด และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2).เพื่อศึกษาระดับของผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการนำนวัตกรรมทางการตลาด ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดมาใช้ในการดำเนินงาน(3).เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมทางการตลาด และ สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4).เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระเบียบวิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 97 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระดับการนำไปใช้งานนั้น สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดมีระดับค่าเฉลี่ยการนำไปใช้งานสูงสุด มากกว่า นวัตกรรมทางการตลาด และ ระดับของผลการดำเนินงานทางการตลาดด้านการรักษาลูกค้าเก่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด สำหรับอิทธิพลของนวัตกรรมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานทางการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นผลการดำเนินงานทางการตลาด ซึ่งผลวิจัยมีประโยชน์ยิ่งต่อธุรกิจโรงแรมของไทยให้นำไปใช้การพัฒนาผลการดำเนินงานทางการตลาดให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาดโดยเฉพาะการเปิดเสรีในการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ABSTRACT


The purposes of the study are; (1). To find level implementation of marketing oriented strategy, marketing innovation strategy, Marketing environment for improve marketing performance of hotel in Pranakornsriayuttha Provide (2). To find level of marketing performance of hotel in Pranakornsriayuttha Provide (3). To find level impact level of Marketing Innovation and Marketing environments toward Marketing Performance for hotel in Pranakornsriayuttha Provide. (4). To find level impact level of Marketing environments toward Marketing Performance for hotel in Pranakornsriayuttha Provide. Methodology: Quantitative research and simple are 97 four star and five star hotels l in Pranakornsriayuttha Provide. This research collected data by questionnaire from all level management position in sale and marketing department. Results show for first purposes; level implementation of Marketing environment are higher than marketing innovation strategy. Secomd purposes; Level of marketing performance, customer retentions is the highest. Third purposes; marketing innovation strategy did not impact directly to marketing performance. Fourth purposes; external marketing environment impact directly to marketing performance.The reresearch benefit; to prepare hotel marketing strategies and policies l in Pranakornsriayuttha Provide for Free Trade Area (AFTA) agreement in Asian Economic Cooperation(AEC)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

กิตตินันต์ พิศสุวรรณ, Institute Ayothaya of TechnologyBan Mai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000

Faculty of Business Administration

Institute Ayothaya of Technology
Ban Mai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000