การจัดการความขัดแย้งภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

Main Article Content

ปาริชาติ วรรณาการ

Abstract

The objectives of this research were to study and to compare how to manage conflict within the schools of the principals under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 which according to a review of school administrators and teachers divided by the type of school. The study was used a survey from opinion of principals and teachers under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1, which was 194 samplings. The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were Frequency, Percentage, Mean, SD., and t-test.


The results showed that;


1. The way to manage conflict within the schools of the principals under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 for overall was at high level.


2. The comparison result of how to manage conflict within the schools of the principals


Under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 which according to a review of school administrators and teachers divided by the type of school was differ in comments statistically significant at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย