ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

ธัญญารัตน์ สัพโส

Abstract

ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF WORK LIFE AND ORGANIZATIONAL COMMIMENT OF EMPLOYEES OF LOCAL ADMINSTRATION ORGANIZATIONS IN THE PHANNA NIKHOM DISTRICT AREA, SAKON NAKHON PROVINCE

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 194 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .94 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
   ผลการวิจัย พบว่า
      1. คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสมดุลระหว่างภาระงานกับชีวิตส่วนตัว มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับปานกลาง
      2. ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเต็มใจ ทุ่มเท ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร มีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง
      3. การหาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวม ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = 0.386) 

ABSTRACT
   The purpose of this study was to investigate the relationship between quality of work life and organizational commitment of employees of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province. The population and sample were 194 employees in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province. The instrument used for collecting data was a questionnaire whose reliability value was .94. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient whose statistical significance was determined at the .05 level of confidence.
   The findings revealed as follows:
      1. Quality of work life of employees of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province as a whole was at moderate level. Considering it by aspect, one of them which gained the highest mean score was the aspect of the balance between a work load and private life, which was at high level of having quality of work life. The next lower ranking one was the aspect of being recognized by co-workers, which was at high level of having quality of work life. The aspect that gained the lowest mean score was of sufficient and fair payment, which was at moderate level of having quality of work life.
      2. Organizational commitment of employees of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province as a whole was at high level. Considering it by aspect, the one that gained the highest mean score was the aspect of willingness, being dedicated and having an effort to capacity for the benefit of organization. The next lower ranking aspect was of high confidence in admitting the targets and values of organization. The aspect that gained the lowest mean score was of intense need to maintain a membership in the organization which was at moderate level of having organizational commitment.
      3. Quality of work life was found being positively related to organizational commitment among the employees of local administration organizations in the Phanna Nikhom district area, Sakon Nakhon province as a whole at the .05 level of significance (r = 0.386), which was at low level relationship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ธัญญารัตน์ สัพโส

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร