การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Main Article Content

สุรชาติ กำลังฤทธิ์

Abstract

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

A DEVELOPMENT OF THE STRUCTURAL EQUATION MODEL OF FACTORS AFFECTING ACADEMIC ADMINISTRATIONAL QUALITY IN SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 23

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัย และการตรวจสอบรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.38 - 0.76 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครู ปีการศึกษา 2557 จำนวน 440 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้โปรแกรม LISREL for Windows สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำทางวิชาการ สมรรถนะขององค์การ บรรยากาศของโรงเรียน การบริหารการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียน 

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนแบบสนิท ค่าสถิติ (X2 = 44.09, p-value = 0.88, df = 56, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, Largest Standardized Residual = 2.67, CN = 822.40) ปัจจัยที่มีอิทธิทางตรงต่อคุณภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนสูงที่สุด ได้แก่ ภาวะผู้นำทางวิชาการบรรยากาศของโรงเรียน และการบริหารการจัดการเรียนรู้ อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ สมรรถนะขององค์การ และอิทธิพลรวม ได้แก่ ภาวะผู้นำทางวิชาการบรรยากาศของโรงเรียน และการบริหารการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาค่าอำนาจการพยากรณ์ พบว่าภาวะผู้นำทางวิชาการ สมรรถนะขององค์การ บรรยากาศของโรงเรียน สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการบริหารการจัดการเรียนรู้ ได้ร้อยละ 85 สำหรับภาวะผู้นำทางวิชาการ สมรรถนะขององค์การ บรรยากาศของโรงเรียน และการบริหารการจัดการเรียนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการบริหารวิชาการได้ร้อยละ 63 ส่วนภาวะผู้นำทางวิชาการ และสมรรถนะขององค์การ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของบรรยากาศของโรงเรียนได้ร้อยละ 61 ตามลำดับ

 

ABSTRACT

The purposes of this study were to develop and investigate goodness of fit of Structural Equation Model of Factors Affecting Academic Administrational Quality in School under the Secondary Educational Service Area Office 23. The studies were two phases: determining conceptual framework through document inquiries, testing the hypothesis. The instrument was questionnaire with p. = .38 to 0.76, r. = .98. The samples, obtained through the multi- stage random sampling, were 440 school administrators and teachers in this Area, 2014 academic year. Analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product moment correlation coefficient. LISREL for Windows program was applied to analyze the confirmatory factor analysis, and to test goodness of fit of the developed model and the empirical data.
The findings were as follows:
1. The Structural Equation Model of Factors Affecting Academic Administrational Quality comprised 5 components; School Administrators' Instructional Leadership, School’s Competency, Organizational Atmosphere, Academic Administrational Quality.
2. The result of goodness of fit testing was closed fit (X2 = 44.09, p-value = 0.88, df = 56, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, Largest Standardized Residual = 2.67, CN = 822.40. Direct Effects were Instructional Leadership, School’s Atmosphere, and Instructional Administration. Indirect Effect was Organizational Competency. Total Effects were Instructional Leadership, School’s Atmosphere, and Instructional Administration. When consider the prediction values found that Instructional Leadership, Organizational Competency and School’s Atmosphere could explain the variance of Instructional Administration at the percentage of 85, Instructional Leadership, Organizational Competency and School’s Atmosphere and Instructional Administration could explain the variance of Academic Administrational Quality at the percentage of 63, Instructional Leadership, Organizational Competency could explain the variance of Academic Administrational Quality at the percentage of 61

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

สุรชาติ กำลังฤทธิ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร