การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

สุริยา โพธิ์นอก

Abstract

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
POLITICAL PARTICIPATION OF PEOPLE IN KHWAO RAI SUB-DISTRIC ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, NACHUEAK DISTRICT, MAHA SARAKHAM

 

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ อายุ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe

            ผลการศึกษาพบว่า

                 1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอ   นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ ด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง และด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์

                  2. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ และอายุ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ

                 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ที่มีค่าความถี่สูงสุด 2 ข้อแรกของแต่ละด้าน ดังนี้ ผู้นำควรวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ควรรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทางการเมือง ควรส่งเสริมกิจกรรมทางการเมืองในโรงเรียน ควรฝึกประชาชนให้กล้าแสดงความคิดเห็น ควรจัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลควรตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกลุ่มผลประโยชน์ ควรรับฟังการแสดงความเห็นของประชาชน และควรจัดสถานที่การแสดงความต้องการของประชาชนในทุกหมู่บ้าน 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย