แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

Main Article Content

นิรมล พันศรี

Abstract

แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
LEADERSHIP STYLES AFFECTING ACADEMIC ADMINISTRATION COMPETENCIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF ROI - ET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำและสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู และ 2) สร้างสมการพยากรณ์ แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 323 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการถดถอยพหุคูณแบบลำดับขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายแบบภาวะผู้นำ พบว่ามีภาวะผู้นำอยู่ในระดับมากทุกแบบ

                 2. ระดับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน

                 3. การสร้างสมการพยากรณ์ แบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า แบบภาวะผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ (X4) เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .743 และมีอำนาจในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 55.3 เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ภาวะผู้นำแบบสั่งการ (X1) ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน (X2) และภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม (X3) โดยตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ร้อยละ 66.7 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมการพยากรณ์เขียนได้ดังนี้

            สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

                           Y'   = -.254+.336X4 + .364X1 + .166X2 + .178X3

                      สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

                          Z'y = .328 + .269+ .181 + .184

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย