การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค TAI บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Main Article Content

ทัศณีย์ ตองตาสี

Abstract

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค TAI บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
DEVELOPMENT OF A MANUAL OF THE LEARNING ACTIVITY APPLICATION USING TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION INTEGRATED WITH THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY AFFECTING ANALYTICAL THINKING, RESPONSIBILITIES AND LEARNING ACHIEVEMENTS IN THE LEARNING SUBSTANCE OF MATHEMATICS FOR THE STUDENTS IN MATHAYOM SUKSA 5

บทคัดย่อ 

              การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ ที่กำหนด 2) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 4) เปรียบเทียบความรับผิดชอบระหว่างนักเรียน ที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 6) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน เมื่อเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 7) ศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง ตัวแปรวิธีการเรียนซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความฉลาดทางอารมณ์สูง ปานกลาง และต่ำ ที่ส่งผลต่อ การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มี 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 80 คน คือ ห้องมัธยมศึกษา 5/1 จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง และห้องมัธยมศึกษา 5/2 จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 4)  แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ 6) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7) แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) สถิติทดสอบค่าที (t – test for Dependent Samples, t – test for Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (One - way MANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (One - way MANCOVA)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One - way ANCOVA)         

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.50 ขึ้นไป 2)  การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) การคิดวิเคราะห์ ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน แต่หลังเรียนนักเรียนที่เรียนด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความรับผิดชอบระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน แต่หลังเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน แต่หลังเรียนนักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  6)  การคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน เมื่อเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7)  ตัวแปรวิธีการเรียนซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติและตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ำ มีปฏิสัมพันธ์กันส่งผลต่อความรับผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย