แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

Main Article Content

สุนันทา หาผลดี

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบงานระบบสารสนเทศ  และเพื่อเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แยกตามขนาดโรงเรียน  โดยมีกระบวนการในการจัด 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้  ประชากร คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบระบบงานระบบสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน  50 โรง  รวม 100 คน  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  88 คน  การรวบรวมข้อมูลการรับรู้ต่อสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใช้วิธีสำรวจด้วยแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วิธีสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ครูผู้รับผิดชอบระบบงานระบบสารสนเทศ  ของโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สูงที่สุดของโรงเรียนแต่ละขนาด และทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

            ผลการวิจัยพบว่า

                        1.  สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นพบว่า ทุกขั้นของการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  โดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การตรวจสอบข้อมูล รองลงมาคือการเก็บรวบรวมข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้  การจัดเก็บข้อมูล และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การวิเคราะห์ข้อมูล           

                 2. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 แยกตามขนาดโรงเรียน  โดยภาพรวมของโรงเรียนทุกขนาด ได้เสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่เหมือนกัน คือ โรงเรียนได้มีขั้นตอนในการจัดระบบสารสนเทศ  มีการกำหนดนโยบายการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน  แต่งตั้งทีมงานหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจน  ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดระบบสารสนเทศ ต้นสังกัดให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ

                      ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  คำนึงถึงความต้องการของการนำไปใช้  มีแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่ควรอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน  และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

                      ขั้นการตรวจสอบข้อมูล มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนำไปประมวลผล  ตรงตามความต้องการของการนำไปใช้หรือแบบฟอร์มที่เก็บรวบรวม ตรงตามประเภทของข้อมูล 

                      ขั้นการประมวลผลข้อมูล  มีการประมวลผลทั้งทำด้วยมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผล 

                      ขั้นการจัดเก็บข้อมูล มีจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทของข้อมูล  มีป้ายกำกับ แยกเป็นปีการศึกษาอย่างชัดเจน  สารสนเทศจัดทำเป็นรูปเล่ม ข้อมูลเก็บในลักษณะแฟ้มเอกสาร และสำรองข้อมูลในแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี  ทำเป็นตารางในรูปแบบเอกสารและไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น

                      ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ประมวลผลมาแล้ว นำไปเปรียบเทียบให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการประกอบการทำงาน การตัดสินใจ  ยังไม่มีบุคลากรที่ทำหน้าที่นี้อย่างชัดเจน

                      และขั้นการนำข้อมูลไปใช้มีการนำข้อมูลที่ไดไปใช้ประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในและนอกโรงเรียน  มีรูปแบบการรายงานผลและนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย  ทั้งในรูปเอกสารแผ่นพับ รูปเล่มวารสาร และผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต นำข้อมูลที่ไดไปวางแผน  แกไข  พัฒนา และปฏิบัติจริงในการบริหารสถานศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

สุนันทา หาผลดี

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา