การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

วีระศักดิ์ ลันสี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในและสร้างรูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน  ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษาได้แก่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสองในปี  2552   จำนวน 50 โรงเรียน และทดลองใช้รูปแบบที่โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และทำการสังเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  

            ผลการวิจัยพบว่า

                        รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงสร้างที่สัมพันธ์กัน 4  องค์ประกอบคือ 1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมินได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ ด้านมาตรการส่งเสริม   ตัวบ่งชี้การประเมินได้จากสิ่งที่มุ่งประเมิน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้  3) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินมี 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  4) วิธีการประเมิน ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมิน และการประเมินตามรูปแบบเสริมพลัง 3 ประสาน  ผลการประเมินรูปแบบการประเมินพบว่า  รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพงานประเมินทั้งด้านการใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบทั้ง 4  องค์ประกอบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

วีระศักดิ์ ลันสี

สาขาการบริหารจัดการการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม