ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายในกับผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

Main Article Content

แจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  และครู  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  24  และ  2)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในกับผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24 

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจำนวน 28  โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา  2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน  55 คน  ครูจำนวน  236  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  291 คน  ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional  Stratified Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่เป็นบทบาทของผู้บริหารและครูจำนวน 60 ข้อ  โดยมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

            ผลการวิจัยพบว่า

                        1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า  การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ (Do)  อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล (Check) และด้านการวางแผน (Plan)  ตามลำดับ  ส่วนด้านที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนา ปรับปรุง   (Act) 

             2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในกับผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  พบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์กับผลการประเมินคุณภาพภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางคือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r = 0.419)  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

แจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง

สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด