ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

สุชาดา นิลผาย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  2)ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 207 คน และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ส่วนแบบสอบถามขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น

ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวัญกำลังใจของพนักงานเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความสามัคคีในองค์กร ด้านความพอใจในงานและด้านความผูกพันต่อองค์กร  2) ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีจำนวน 2 ปัจจัย คือปัจจัยค้ำจุนด้านชีวิตส่วนตัว และปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานและ  3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานเทศบาลตำบล ในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ผู้บริหารควรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลรู้รักสามัคคีกัน มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เพิ่มบุคคลกรในส่วนราชการให้เพียงพอ ผู้บริหารมีความยุติธรรมเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้เปลี่ยนสายงานเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ในระดับที่สูงขึ้น ควรมีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา และควรจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

สุชาดา นิลผาย

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม