แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร

Main Article Content

งามจิตร รัตนวงศ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสกลนคร จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t - test)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1. ระดับแรงจูงใจในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.50)
                 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงาน  จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ดังนี้
                      2.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทำงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทำงาน  ด้านการยอมรับนับถือและ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ด้านลักษณะของงานและด้านการปกครองบังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                      2.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทำงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ด้านความสำเร็จของงานและด้านลักษณะของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

งามจิตร รัตนวงศ์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร