ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับแรงจูงใจ ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

วรเพชร โสมชัย

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับแรงจูงใจของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยข้าราชการตำรวจยศชั้นประทวน จำนวน 28 คน และยศชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 คน รวมทั้งหมด 51 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานกับแรงจูงใจของข้าราชการตำรวจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation)

            ผลการวิจัย พบว่า

                 1. คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง

                 2. แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                 3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ จำแนกตามชั้นยศ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

                 4. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคง ในหน้าที่การงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 5. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจ จำแนกตามชั้นยศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

                 6. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจ จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

7. คุณภาพชีวิตในการทำงานกับแรงจูงใจของข้าราชการตำรวจ มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.774) เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก และขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

วรเพชร โสมชัย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร