การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Main Article Content

อารมณ์ จินดาพันธ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย   1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   จำนวน 253  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท จำนวน 28 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t - Test)    

          ผลการศึกษาพบว่า 

                 1.  การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่สูงสุด คือ องค์ประกอบด้านกายภาพ  รองลงมา  คือ  องค์ประกอบด้านอารมณ์  แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ  องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม    ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  องค์ประกอบด้านสติปัญญา

                        2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อารมณ์ จินดาพันธ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี