รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Main Article Content

ปิยพจน์ ตุลาชม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา วิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา           

และพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การวิจัยนี้แบ่ง ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผ้บริหารมืออาชีพ 2) การวิเคราะห์ตัวแปรที่ล่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ และ 3) การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) คุณธรรมจริยธรรม 4) บุคลิกภาพและมนษยสัมพันธ์ 5) ความสามารถทางการบริหาร 6) ผ้นำทางวิชาการ 7) การวางแผนองค์กร 8) การบริหารบุคคล 9) การบริหารงบประมาณ และ 10) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

            2. ตัวแปรที่ล่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามารถพยากรณ์คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพได้อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการบริหาร แบบมีส่วนร่วม 3) ด้านการบริหารเวลา และ 4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถ พยากรณ์คุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพ ได้ร้อยละ 51

            3. รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมnออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพ ส่วนที่ 2 เส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

มีออาชีพ 2) การกำหนดคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 3) การวางเส้นทางการพัฒนา 4) การดำเนินการพัฒนา และ 5) การประเมินผล และส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมnออาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ปิยพจน์ ตุลาชม

นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์