ยุทธ์การสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

อัญญารัตน์ ไสยจรัญ

Abstract

   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข และศึกษากลยุทธ์การสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแปน และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองแปน จำนวน 97 คน ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.974 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า

               1.  ปัญหาความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลหนองแปน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร โดยรวมมีปัญหาความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาความพร้อมสูงสุด คือ ด้านโครงสร้างการบริหาร รองลงมา ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร และ ด้านงบประมาณ ตามลำดับ

                 2.  กลยุทธ์การสร้างความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1) ด้านโครงสร้างการบริหาร ควรมีการเพิ่มกรอบอัตราด้านการสาธารณสุข ได้แก่ กองสาธารณสุขและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เพื่อให้มีหน่วยงานหรือฝ่ายงานรับผิดชอบในด้านการสาธารณสุขโดยตรง 2) ด้านบุคลากร ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนอย่างจริงจัง เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุข จัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ภารกิจด้านการสาธารณสุข 3) ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น จากเดิมร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5-10 ของรายได้เฉลี่ยต่อปี เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข และ 4) ด้านการบริหาร ผู้บริหารต้องความสำคัญในการจัดการด้านสุขภาพ เร่งรัดเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่นทั้งในด้านกระบวนการวางแผน การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย