การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Main Article Content

วราภรณ์ เดโชเม็ง

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดทำระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาแบ่งตามสถานภาพตาม ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ของผู้บริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูหัวหน้างานประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 272 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)

            ผลการวิจัยพบว่า

     1. การจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมมีการจัดทำ ระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
แต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน

                 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า

                      2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้างานประกันมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับรายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                      2.2 ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานประกันต่างกันมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับรายด้าน ก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทุกด้าน

                      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 2 ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกันทุกด้าน  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย