การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

พุมรินทร์ ไฝชู

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 240 คน จำนวน 16 โรงเรียนรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test และค่า F จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

     1. การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า สรุปโดยภาพรวมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก

                 2. การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ที่มีอายุและประกอบอาชีพต่างกัน พบว่า การมีส่วนร่วมต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                 3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สำคัญยิ่ง ได้แก่ ควรมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองว่าต้องการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในเรื่องใด นำมาทำหลักสูตรร่วมกัน ควรมีการจัดกิจกรรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย