การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

Main Article Content

สุรศักดิ์ เกษงาม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้  (1) เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ   (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ  จำนวน  120 คน  การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .9013 สถิติในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติที (Independent sample t-test) และสถิติเอฟ (F-test)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นเพศชายร้อยละ 20  เพศหญิงร้อยละ 80 อายุต่ำกว่า25 ปี ร้อยละ 2.5  อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 5.0 อายุ 35-44 ปี ร้อยละ 40.0  อายุ  45-49 ปี ร้อยละ 43.3 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.2  สถานภาพการสมรส โสด ร้อยละ5.8  สมรส ร้อยละ 79.2  หม้าย/หย่า/แยก ร้อยละ 15  อาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.7  เกษตรกรรม ร้อยละ 61.7  ค้าขาย ร้อยละ 13.3  และอื่น ร้อยละ 8.3   รายได้ต่ำกว่า5,000 บาท ร้อยละ 30.0 รายได้5,001-10,000 บาท ร้อยละ 47.5  รายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 11.7  รายได้15,00 บาทขึ้นไป ร้อยละ 10.8   ระดับการศึกษาประถมศึกษา  ร้อยละ 52.5  มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า ร้อยละ 40.0  อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า  ร้อยละ 1.7  ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 5.8  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 27.5  5-10 ปี ร้อยละ 25.0  และ มากกว่า10 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 47.5 

            การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแยกตามรายด้าน ดังนี้ 

                 1. ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาโรคไข้เลือดออก พบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง   ขณะที่การมีส่วนร่วมค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาโรคไข้เลือดออก เมื่อจำแนกตาม คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  อาชีพ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  

     2. ด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนดำเนินงานและร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรม  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ขณะที่การมีส่วนร่วมจัดทำแผนดำเนินงานและร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  

     3. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  อาชีพ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย