ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองในระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

อัสนีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน 2) สร้างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองในระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  จำนวน 30 ครัวเรือน  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง “เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดำเนินการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุความยากจนในระดับครัวเรือน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ร่วมกับผลการวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองในระดับครัวเรือน

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาของความยากจนระดับครัวเรือน เรียงลำดับตามความสำคัญ คือ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ครัวเรือนมีรายได้น้อย รายได้ไม่แน่นอน รายจ่ายมากกว่ารายได้ สมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง ผู้สูงอายุ พิการ ป่วยเรื้อรัง ไม่มีเงินออม สมาชิกในครัวเรือน ตัด  มีหนี้สิน  สมาชิกในครัวเรือน  ขาดทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ ครัวเรือนไม่มีที่ดินทำกินหรือเช่าที่ดินทำกิน มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมาก ครัวเรือนมีอาชีพไม่แน่นอน รับจ้างรายวัน  และครัวเรือนไม่มีสมาชิกที่สามารถประกอบอาชีพได้  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยตนเองในระดับครัวเรือน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ 6 แผนงาน 14 โครงการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย