การพัฒนาการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา : งานคลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร

Main Article Content

สุวรรณมาลี พิมพ์ครซ้าย

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการเบิก/จ่ายวัสดุทางการแพทย์ งานคลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร 2) สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเบิก/จ่ายวัสดุทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3) ศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  74 คน จำแนกเป็น 2 กลุ่ม 1) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 คน และ 2) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเบิกของโรงพยาบาลสกลนคร  และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเบิกของเครือข่ายโรงพยาบาลสกลนคร จำนวน  64 คน ดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา 2) สร้างและวิพากษ์ยุทธศาสตร์ 3) ทดลองใช้ยุทธศาสตร์ และ 4) ถ่ายทอดและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบประเมินยุทธศาสตร์ และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหา ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ 2) รูปแบบหรือระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ขาดความต่อเนื่อง และ 3) ระบบการจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ ใช้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ 1) เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ และมีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม และ 2) คลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร มีระบบการจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

3. แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1) อบรมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเบิก/จ่ายวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ และ 2) พัฒนาระบบการจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ งานคลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ใช้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลสกลนคร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ 1) เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ และมีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม และ 2) คลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร มีระบบการจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่สร้าง มี 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอบรมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ และพฤติกรรมบริการ และ 2) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ

5. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับอบรมโครงการอบรมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ และพฤติกรรมบริการ ของเจ้าหน้าที่งานคลังวัสดุทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร พบว่า ทั้งโดยรวมและรายข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย