การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน

Main Article Content

อารมณ์ จินดาพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1. เพื่อศึกษาการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 253  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคอร์ท จำนวน 26 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - Test)    

            ผลการศึกษาพบว่า 

                 1. การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่สูงสุด คือ ด้านการจูงใจด้วยผลตอบแทน รองลงมา คือ ด้านการสร้างโอกาสของความสำเร็จ  ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

                 2. ผลการเปรียบเทียบการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารโดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  ยกเว้นด้านด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย