แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

Main Article Content

Chirawat Rakpunyasutthikun
Chayakan Ruangsuwan

Abstract

The objectives of the research were 1) to examine the current conditions, desirable conditions, and needs for technology leadership of school administrators; 2) to establish guidelines for developing technology leadership of school administrators. The research was divided into two phases: Phase I studied the current and desirable conditions and needs for technology leadership of school administrators. The sample group was 234 participants, including 14 school administrators, and 220 teachers. The research instrument was a set of questionnaires with an Index of Objectives Congruency values from 0.80 to 1.00, the Item discrimination ranging from 0.37 to 0.98, and the reliability of 0.90; Phase II was to establish guidelines for developing technology leadership of administrators through eight expert interviews. The content analysis was employed for analyzing data obtained from the interviews using descriptive interpretation and presentation.  The results of the research were as follows:  1. The current conditions of technology leadership of school administrators overall and each aspect were at a high level, and the desirable conditions for technology leadership of school administrators overall and each aspect were at the highest level. The overall needs index (PNI Modified ) was 0.26, while the required demand index (PNI Modified), ranged from 0.21 to 0.30. 2. The guidelines for developing technology leadership of school administrators suggest that school administrators should study the parent agency’s policies and new administration principles to develop their knowledge, competence, and skills for using modern technology for school administration, formulate operational plans on school information technology systematically, create a network for exchanging knowledge following the changing direction of education, and establish guidelines for developing school technology systems, encourage school personnel to improve themselves in the field of technology and incorporate technology for task administration of all four departments, including the establishment of technology learning resources and the provision of sufficient materials, equipment, digital tools for personnel and students to access easily anywhere and at any time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จุฬาลักษณ์ อักษรณรงค์ และกุหลาบ ปุริสาร. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตหนองหานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี. วารสารบัณฑิตเอเชีย, 8(2), 178-188.

ชัญญาภัค ใยดี. (2560). การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 8(1), 150-163.

ทินกร บัวชู และทิพภาพร บัวชู. (2562). ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารสารครุศาสตร์สาร: Journal of Educational Studies, 13(2), 293.

ธีระ รุญจริญ. (2553). ความเป็นมืออาชีพในการจัดการและบริหารกรศึกษา ยุคปฏิรูปการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น: ข้าวฟ่างการพิมพ์.

มณีรัตน์ สุดเต้ และ หยกแก้ว กมลวรเดช. (2563). ภาวะผู้นำทางวิชาการในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(8), 334.

รุ่งรัตน์ พลชัย. (2563). ภาวะผู้นำกับการบริหารในยุคดิจิทัล Leadership and Administration in the Digital Age. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน, 1(3), 60.

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด. (2562).แผนปฏิบัติการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำการศึกษา 2562. ร้อยเอ็ด: สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด.

สุกัญญา แช่มช้อย. (2558). ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี: การนำเทคโนโลยีสู่ห้องเรียนและโรงเรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(4), 227-224.

สุกัญญา แช่มช้อย. (2561). การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม. (2561). การบริหารสถานศึกษาด้วยภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี School Administration by Technology Leadership. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 12(1), 3.

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564. (2562). เข้าถึงได้จาก https://www.mdes.go.th. 9 ตุลาคม 2562.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2562). รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562. เข้าถึงได้จาก http://bme.vec.go.th/Portals/30/DOWNLOAD/Annual%20Report/2561.pdf. 10 ตุลาคม 2562.

อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2557). การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

The ISTE. (2009). International Society for Technology in Education. Retrieved from: https://www.kelloggllc.com/tpc/netsy15.pdf. October 10th, 2019.

Singhan, P. (2015). School Administrators' Competency in using the Information Communication and Technology for Supporting the Administration and Management of Education in School Under the Office of Educational Service Area 1. Journal of education Khon Kaen University. 58-166.