สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Main Article Content

Chanwit Hanrintr

Abstract

The objectives of this research were 1) to investigate the current conditions, and desirable conditions of transformational leadership of departmental administrators in Nakhon Phanom University, and 2) to examine the needs and necessities for developing departmental administrators’ transformational leadership in Nakhon Phanom University, with a population of 44 departmental administrators. The tool for data collection was a set of 5-level rating scale questionnaires with the discriminative power from .39 to .87, and the reliability of 0.95. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Priority Need of Index.  The findings were as follows:  1. The current and desirable conditions of departmental administrators’ transformational leadership were overall at a high level. As for the overall desirable conditions, it was at a high level. When considering each aspect, individual aspects were at a high level in all aspects. The desirable conditions were also at a high level in all aspects. 2. The needs for developing departmental administrators’ transformational leadership were organized in descending order of the needs index, namely inspiration, individualized consideration, intellectual stimulation, being a good role model, and having visions, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

แคทลียา ศรีใส. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฐิติพงศ์ คล้ายใยทอง. (2547). พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2546). กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ. สุริวิยาสาส์น.

ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และสัมมนา รธนิธย์. (2545). การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง

พรชัย เจดามาน และคณะ. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0. วารสารหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2(1), 2-3.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นำ (Leadership). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.).

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2543). ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ วท.ด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วุฒิไกร เถยสูงเนิน. (2548). ภาวะผู้นําของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลของงานของพนักงานสาขาไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผู้นํา: ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์.

สุเทพ พงศ์ศรีพัฒน์. (2550). ภาวะผู้นำทฤษฎีและปฏิบัติ: ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Astin, A.W. & R. Scherrei. (1980). Maximizing Leadership Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.

Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectation. New York: The Free Press.

. (1990). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organizational Dynamics, 18(1), 19-31.

. (2006). Transformational Leadership. (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bass, B.M. & B.J. Avolio. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. California: Sage.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Barker, A.N. (1992). Transformational nursing leadership: A vision for Future. New York: National League for Nursing.

Cook, G., Hunsaker, P. & R. Coffey. (1997). Management and Organizational Behavior. (2nd ed). Chicago: McGraw-Hill.

Dessler, G. (1998). Management: Leading People and Organizations in the 21 Century. New Jersey: Prentice Hall.

Fullan, M. (2006). Change Theory: A Force for School Improvement, in The Development of Transformational Leaders for the Educational Decentralization. Bangkok: Ministry of Education.

Hoy, W. K., & Miskel, C. (2001). Educational administration: Theory, research and practice. (6th ed). Singapore: McGraw-Hill book Co-Singapore for Manufacture and export.

James, M. B., (2010). Leadership. New York: Harper Perennial Modern Classices.

Leithwood, K. & Fernundez, J. (1994). Changing Leadership for changing times. Philadelphia: Open University Press.

Leithwood, K. & D.L. Duke. (1999). A Century’s Quest to Understand School Leadership. In Murphy, J. and Louis, K.S. (Eds). Handbook of Research on Educational Administrators. California: Jossey-Bass.

Leithwood, K., Jantzi, D. & R. Steinbach. (1999). Changing Leadership for Changing Times. San Francisco: Open University Press.

Rosser, V.J., Johnsrud, L.K. & R.H. Heck. (2003). Academic Deans and Directors: Assessing Their Effectiveness from Individual and Institutional Perspectives. The Journal of Higher Education, 74(1), 1-25.

Tichy, N. M., & Devanna, M. A. (1986). The Transformational Leader. New York: Riley.

Yukl, G.A. (2002). Leadership in Organizations International. (5th ed). New Jersey: Prentice Hall.