ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Main Article Content

ขนิจฐา ชัยบิล
สามารถ อัยกร
ละมัย ร่มเย็น

Abstract

The purposes of this research were: 1) to investigate public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community in Na Thom District, Nakhon Phanom Province, 2) to compare the level of public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community classified by participants’ personal characteristics, 3) to explore influences of economic, social, environmental and cultural factors affecting public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community, and 4) to examine guidelines for developing public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community. The samples, obtained through stratified random sampling, consisted of 394 residents in Na Thom District, Nakhon Phanom Province. The research instrument employed for data collection was a set of questionnaires. Statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test, One–Way ANOVA, and Multiple Linear Regression Analysis.


The findings were as follows:


  1. The factors affecting public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community in Na Thom District, Nakhon Phanom Province, as a whole were at a high level (gif.latex?\bar{x}= 3.85) with all high-level aspects.

  2. Public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community as a whole was at a high level  (gif.latex?\bar{x}= 4.04).

  3. Public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community, classified by personal characteristics in terms of educational background, occupation, monthly incomes, and locations of their residences in individual subdistricts, differed as a whole at a statistical significance of .05 level, while gender and age showed no difference. The cultural factor (gif.latex?\ss = .412), social factor (gif.latex?\ss= .231), environmental factor (gif.latex?\ss=.217), and economic factor (gif.latex?\ss = .162) significantly influenced on public participation at .05 statistical level. With the predictive coefficient of .811, these factors could be used to correctly predict public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community in Na Thom District, Nakhon Phanom Province to 80.90 percent.

  4. The guidelines for developing public participation in promoting Nawatwithi OTOP Tourism Community in Na Thom District, Nakhon Phanom Province were proposed as follows: Public sector organizations should considerably increase their performance on encouraging public participation, and build public awareness to see the benefits in making contributions in accordance with their capability, supporting public participation through local culture and activities exhibitions, such as trade fair/exhibition of local products, providing opportunities for public participation to suggest or present new forms of tourism, and offering the trainings for pubic to improve tourism patterns/models, at the same time increase public involvement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กมลวรรณ บวรรุ่งสิริกุล. (2559). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการตลาดโบราณ กรณีศึกษาตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สารนิพนธ์ บธ.ม. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2561). คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 (Tourism Statistics 2019). กรุงเทพฯ: กองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา.
ณัฏฐินี ทองดี และกนก บุญศักดิ์. (2560). การจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ชี มูล เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวประเทศไทย ลาว และเวียดนาม. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 9(2), 122-137.
ทักษิณ ปิลวาสน์. (2554). ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตสามเหลี่ยมอันดามัน. วิทยานิพนธ์ ร.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
เทิดชาย ช่วยบำรุง. (2552). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
ธนชาติ ปทุมสวัสดิ์. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนตลาดฝั่งโขง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: รายงานการวิจัยสถาบันรัชต์ภาคย์.
นพพร ธนะชัยขันธ์. (2550). สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
ศิริพร รักษ์เจริญ. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ ร.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมคิด ศรีสิงห์. (2558). ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
สุจันทรา สะพุ่ม. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ททท. กรณีศึกษา: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. การค้นคว้าอิสระ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
อรรถกร จัตุกูล. (2560). บทบาทของชุมชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาชุมชนวนอุทยานเขากระโดง. บุรีรัมย์: รายงานการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2557). สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
ออนไลน์. (2563). ที่เที่ยวจังหวัดนครพนม. เข้าถึงได้จาก http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/nakhonphanom/nakhonphanom.html. 28 กุมภาพันธ์ 2563.
ออนไลน์. (2563). การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชม. เข้าถึงได้จาก https://www.ldm.in.th/cases/5036. 28 กุมภาพันธ์ 2563.
Jones, A. P. (1974). Organizations Climate: A Review of theory and research. Psychological Bulletin, 81,1096-1112.
Kontogeorgopoulos, N., Churyen, A., & Duangsaeng, V. (2014). Success factors in community- based tourism in Thailand: The role of luck, external support, and local leadership. Tourism Planning and Development, 11(1), 106-124.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork: Harper and Row Publication.