แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอำเภอ จังหวัดสกลนคร

Main Article Content

มนัสวินี ณรงค์ชัย
นวัตกร หอมสิน
พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ

Abstract

Abstract


           The purpose of this research was to study the academic administration status of the district non-formal and informal education centers. Sakon nakonn Determine the proportion of the sample according to the teacher type of the school. And then simple random sampling by lottery The sample group consisted of 186 people. The tool was a questionnaire about the current conditions, problems of academic administration of the Non-formal and Informal Education Centers in 6 areas, including 1) curriculum and curriculum administration 2) research for educational development 3) Learning management 4) Internal supervision 5) Evaluation of educational evaluation and 6) Educational quality assurance There is a power of discrimination between .347-.865. The whole confidence is equal to .969. Analyze the average data. standard deviation The research found that State of Academic Administration of the Non-Formal and Informal Education Center Sakon nakonn In the overall picture, it is at a high level. And all aspects are at a high level

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ. (2545). การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2542). การปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต: กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: รังสีการพิมพ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: บี.เอส.บี.โปรดักส์.
. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
กาญจนา คุณารักษ์. (2553). พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จันทรานี สงวนนาม. (2551). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.
จุมพล สวัสดิยากร. (2550). หลักและวิธีวิจัยทางการสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สุวรรณภูมิ.
ทัศนีย์ เสียงหวาน. (2557). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ปรีชา จันทรมณี. (2556). ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์. (2555). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ตำบลในเขตภูมิภาคตะวันตก. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภารดี อนันต์นาวี. (2551). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: มนตรีมิเกลกาไรซาบาล.
รัตนะ บัวสนธ์. (2556). วิจัยเชิงคุณภาพการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ แสงพลสิทธิ์. (2554). ความต้องการนิเทศการสอนของครูเครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม. งานวิจัย กรุงเทพฯ: โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม.
สันติ บุญภิรมย์. (2552). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.
สมชาย วรกิจเกษมสกุล. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). อุดรธานี: อักษรศิลป์การพิมพ์.
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. (2546). เอกสารเสริมความรู้ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2560). ราชกิจจานุเบกษา (23 กรกฎาคม 2558) เล่ม 132 ตอนพิเศษ 171 ง. เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/171/7.PDF. 25 กรกฎาคม 2562.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2557). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2560). นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ 2560. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร. (2560). รายงานประจำปี สำนักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร. สกลนคร: เอกสารอัดสำเนา.
สิน พันธุ์พินิจ. (2549). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: จูนพับบลิชชิ่ง.
สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. (2554). แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา. เข้าถึงได้จาก http://panchalee.wordpress.com. 8 กรกฎาคม 2562.
อุทุมพร ทองอุไทย. (2545). เทคนิคการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: ฟันนี่.
Best, J. W., & Kahn, J.V. (1992). Research in education. (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Cronbach, L.J. (1973). Educational psychology. New York: Harcourt Brace and World, Inc: 68-70.
Dewey J. (1998). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the education process. Boston: Houghtonoughton Mifflin Company.
Hillyer, Benda Joyce. (1993). The impact of portfolios on second grade students self-assessment of their literacy development. Dissertation Abstracts International. Inc: 446.
Krejicie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Education and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Sergiovanni et al. (2004). The principalship: A reflective practice perspective. (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.