การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

มานะจิต วรสุข
อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
วันเพ็ญ นันทะศรี

Abstract

ABSTRACT


This research Intended to Develop and verify the appropriateness of academic leadership styles of primary school administrators The research methodology has 2 stages as follows: Phase 1: Develop academic leadership styles of Primary School Administrators under Education and Sport Office, Kaysonephamvihane City, Savannakhet Province, Lao People Analysis of concepts, theories and research papers related to academic leadership of school teachers in the school 321 people use specific selection methods The instrument used for data collection is a rating scale questionnaire. The statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. And content analysis


The research found that


  1. Development of Academic Leadership Model of Primary School Administrators under Education and Sport Office, Kaysonephamvihane City, Savannakhet Province, Lao People Democratic Republic has 4 components as follows: 1) Factors affectingAcademic leadership; 2) the elements of leadership, 3) leadership development process, and 4) effective leadership.

  2. The results of the examination of the appropriateness of the academic leadership model of the primary school administrators found that overall was at a high levelmean, standard deviation. And content analysisThe research found that

 


Keywords :Model,  Development Model, Academic Leadership, Lao People Democratic Republic

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา. (2555). สรุปรายงานแผนกกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา. แขวงสะหวันนะเขต: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล. (2553). บริหารคนเหนือตำรา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ.
จันทร์ธิมา รัตนโกสุม. (2561). การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ. (2556). การพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช้ภาวะผู้นำทีม. วิทยานิพนธ์ ค.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
พัชรี พลอยเทศ. (2559). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(ฉบับพิเศษ), ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า.
วีรศักดิ์ มุงคุณ. (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์. ปร.ด. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
อุดม สิงห์โตทอง. (2550). การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2545-2559). กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
สุขฤทัย จันทร์ทรงกลด. (2558). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วิทยานิพนธ์ ศค.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดี.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2543). การประกันคุณภาพภายใน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2553). หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา. วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 30 เมษายน-พฤษภาคม, หน้า 30-32.
Austin, G. E.; & Reynold, J. D. (1998). Managing for Improved School Effectiveness: An International Survey. School Organization. Alig-Mielcarek.
Cunningham, W.G. & Cordeiro, D.A. (2009). Educational Administration: A problem-based approach. Boston: Allyn and Bacon.
Chell, Jan. (2001). Introducing Principal to the Role of Instructional Leadership A Summary of Master’s Project. Available : http://www.ssta.sk.ca/research/. May 30th, 2017.
Edmonds, R. (1999). Some schools work and more can. Social Policy, 9(1), 28-32.
Glickman, C. D. (2007). Super vision and instructional leadership: A developmental Approach. (7th ed.). Boston: Pearson.
Huber, D. L. (2007). Leadership and Nursing Care Management. (3rd ed.). Philadelphia: Saunders Elsevier.
Jana M. & W. K.Hoy. (2005). A Theoretical and Empirical Analysis of The Nature, Meaning, and Influence of Instructional Leadership. The Ohio State University.
Lashway, M. (2002). Blended Learning and sense of community: a comparative analysis with traditional and fully online graduate course. Available from http://www.irrodl.org/content/. May 30th, 2017.
Louis, K. S. (2002). Changing the culture of school: Professional community, organizational learning, and trust. Journal of school Leaderships. p. 16.
McEwan, E. K. (2003). 7 steps to effective instructional leadership. California: Corwin Press.
Sergiovanni, J. and other. (2004). Educational Governance and Administration. (3rd ed.). Baston: Allyn and Bacon.
Van Deventer, I., & Kruger, A. G. (2003). An educator’s guide to school management skills. Pretoria: Van Schaik
Yukl, G. A. (2002). Leadership in Organization. (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.