การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับเทคนิคหมวกหกใบ

Main Article Content

วรวรรณ ราชพิลา
สิทธิพล อาจอินทร์

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop critical thinking ability of Mathayomsuksa 6 students using 4MAT cycling learning model with six thinking hats technique to obtain at least 70 percent of critical thinking ability scores, and students passing at least 70 percent of total students, and 2) to develop the students’ learning achievement using 4MAT learning cycling model with six thinking hats technique to reach at least 70 percent of learning achievement scores, and students passing at least 70 percent of total students.
A sample group, obtained through cluster random sampling, was 43 Mathayomsuksa 6 students from class 6/4 studying at Sakonrajwittayanukul School in Sakon Nakhon, under the Secondary Educational Service Area Office 23, in the first semester of the academic year 2017. The research design was a pre-experimental type One-Shot Case Study. The research tools consisted of: 1) seven lesson plans lasting 12 hours, 2) a 30-item critical thinking ability test-a selection type with four multiple choices, and 3) a 30-item achievement test-a selection type with four multiple choices. Data analysis was conducted through mean, standard deviation, and percentage.       


 The research findings were as follows:


  1. Students’ critical thinking ability mean scores were 21.23 out of 30 points (or 70.77 percent), and 34
    students out of 43 total students (or 79.07 percent) of the sample group passed the criteria, which was higher than the prescribed criteria.

            2. Students’ learning achievement was 22.04 out of 30 points (or 73.49 percent), and 37 students out of 43 total students (or 86.05 percent) passed the criteria, which were higher than the prescribed criteria

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กรมวิชาการ. (2546). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.
กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล. (2548). การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์.
จินตนา ภู่ขาว. (2547). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. (2542). การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน (Reading and Reading Promotion). กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2544). วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ประเทิน มหาขันธ์. (2530). การสอนอ่านเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พัชรี จันทร์เพ็ง. (2557). สถิติและวิจัยทางการศึกษา. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].
พรชัย นาชัยเวียง. (2546). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ 4MAT ระดับชั้นมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มานพ ศรีเทียม. (2543). สร้างวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักอ่าน. วิชาการ, 3(7), 47-48.
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506702 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้. มหาสารคาม: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2557). ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และ วิทยาศาสตร์นักเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้บ้าง. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2558). ผลการทดสอบ O-NET. เข้าถึงได้จาก
http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx. 20 พฤษภาคม 2561.
สันติ อิศรพันธุ์. (2552). การอ่านยังสำคัญเสมอ. วิทยาจารย์, 108(6), 10-11.
สำนักคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ. (2550). ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สิทธิพล อาจอินทร์. (2550). รูปแบบการพัฒนาทักษะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. (2543). หลักและวิธีการสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
มุกดา ศุกรินทร์. (2551). การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด และ เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
De Bono. (1992). Six Thinking Hats Model. New York: Mcquaig Group.
McCarthy, B. (1979, March). A tale of Four Lamer: 4MAT s Leaning Styles. Educational Leadership, 54(6), 46-51.