ภาวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

Main Article Content

เบญจมาภรณ์ สอนวัฒนา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสร้างสมการพยากรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู  ปีการศึกษา 2559 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .47-.79 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .53-.73  และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (gif.latex?\bar{X} ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า


    1)  ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก


     2)  ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก


     3)  สมการพยากรณ์ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีความสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 60.60  โดยเขียนในรูปสมการคะแนนดิบได้ ดังนี้


 gif.latex?\bar{Y} =   1.044 + .198 (X3.4) + .163 (X2.3) + .103 (X1.2) + .074 (X1.4) + .136 (X3.3) +.087 (X1.1


หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้


 gif.latex?\bar{Z}  = .264 (Z3.4) + .214 (Z2.3) + .133 (Z1.2) + .118 (Z1.4) + .180 (Z3.3) + .115 (Z1.1)


The purposes of this study were to investigate the leadership affecting to morale in the work performance of teachers under the Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2, and to create the equation that could be predicted. The sample consisted of 302 teachers. Questionnaire with the discriminating power of items between .47-.79 and with the reliability at .98 was used for data collection on the leadership of school administrators; A 5-level rating scale questionnaire with the discriminating power of items between 53-.73 and with the reliability at .95 was used for data collection on the morale in the work performance of teachers.     The statistics used in the analysis was Mean, Standard Deviation, t-test, and Stepwise multiple regression analysis.


     The research were revealed as follows:


  1. The leadership of school administrators, both as a whole and in each particular aspect, was found at  a high level.

  2. The morale in the work performance of teachers, both as a whole and in each particular aspect, was found at a high level.

  3. The prediction equation of the leadership affecting to morale in the work performance of teachers can predict the morale in the work performance upto 60.60 percent. It can be composed with the following equation:

 gif.latex?\bar{Y}  =   1.044 + .198 (X3.4) + .163 (X2.3) + .103 (X1.2) + .074 (X1.4) + .136 (X3.3) +.087 (X1.1


     and the standardize equation below:


  gif.latex?\bar{Z}  = .264 (Z3.4) + .214 (Z2.3) + .133 (Z1.2) + .118 (Z1.4) + .180 (Z3.3) + .115 (Z1.1)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย