การพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคำโดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ยุพาวรรณ อัมรัตน์

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกตามเกณฑ์ที่กำหนด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนประสมคำ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554จำนวน 20 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกการอ่านและการเขียนประสมคำ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80 ถึง 1.00แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยาก อำนาจจำแนก ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Dependent samples)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ยุพาวรรณ อัมรัตน์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาน