การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ที่กำหนด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554จำนวน 33 คนได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความสอดคล้องเหมาะสมระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าความสอดคล้องเหมาะสมระหว่าง 0.80 ถึง 1.00แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าความยากระหว่าง 0.25 ถึง 0.70 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.30 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.79 และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความสอดคล้องเหมาะสมระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความยาก ความเชื่อมั่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t- test แบบ Dependent samples)ผลการวิจัย พบว่า1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.89/81.852. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.63563. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .014. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

เบญจมินทร์ เฟอร์เรีย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาน