สภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร

Main Article Content

กนกวรรณ สุทธิอาจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อมุ่งศึกษา เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานและหาแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร และหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ F – test (One -Way ANOVA)ผลการวิจัยพบว่า1. สภาพการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับน้อย2. สภาพการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัญหาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูผู้รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน3. สภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนครูวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร ที่จำแนกประเภทแตกต่างกันไม่แตกต่างกัน4. แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาทุกข้อ คือ4.1 ด้านการประมวลผลข้อมูล ควรมีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาควรมีการคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลงานวิชาการ ก่อนการประมวลผลควรมีการจัดระเบียบและแยกประเภทของข้อมูลงานวิชาการ ควรมีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลงานวิชาการ ควรมีการกำหนดขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลงานวิชาการ 4.2 ด้านการนำข้อมูลไปใช้ ได้แก่ ควรมีการนำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการไปกำหนดนโยบายการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ควรมีการนำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการที่ได้ไปวางแผนปฏิบัติงานวิชาการ ควรมีการนำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการไปใช้เพื่อตัดสินใจ วินิจฉัยและสั่งการ ควรมีการนำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการ ควรมีการนำข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการที่ได้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ภายในโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการที่ได้ผู้บริหารควรใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและบริหารงานวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

กนกวรรณ สุทธิอาจ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร