แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Main Article Content

ภาดา ไทยทอแสง

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 196 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบัน นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทุกคน ใช้สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 70.4 ด้านฮาร์ดแวร์ใช้สมาร์ทโฟน ร้อยละ 93.9 ด้านซอฟแวร์ ใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์ ร้อยละ 43.4 ด้านบุคลากรใช้ทักษะการใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 47.4 และวัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อดูหนังฟังเพลง ร้อยละ85.7 ส่วนปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีปัญหาในการใช้คิดเป็นร้อยละ 73.0 คือ ไม่เข้าใจคำสั่งภาษาอังกฤษดีพอ ร้อยละ ได้แก่ 43.4 มีปัญหาในการใช้สถานที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 37.8
2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำแนกตามประเภท พบว่า ด้านฮาร์ดแวร์ ใช้สมาร์ทโฟนในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}  = 4.46) ด้านซอฟแวร์ ใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 2.74) ด้านบุคลากร ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 3.60) จำแนกสถานที่ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ที่หอพักในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 3.74) รองลงมาคือที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (gif.latex?\bar{x} = 3.40) และ ห้องสมุดคณะ (gif.latex?\bar{x} = 2.86) จำแนกตามวัตถุประสงค์พบว่า ใช้เพื่อดูหนังฟังเพลงในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.42) รองลงมาคือศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล (gif.latex?\bar{x} = 4.31) และ การสนทนา (gif.latex?\bar{x} = 4.09) จำแนกตามเวลา พบว่า หลังเลิกเรียนในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.22) รองลงมาคือ พักเที่ยง (gif.latex?\bar{x} = 3.65) และ ก่อนเรียน (gif.latex?\bar{x} = 3.25)
3. แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีแนวทางแต่ละด้านดังนี้
3.1 ด้านประเภทการใช้ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และบุคลากร) ควรมีการจัดหาคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ตให้มีหลายจุดให้บริการ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เนตและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดอบรมให้ความรู้ สื่อและการใช้งานที่ถูกต้อง เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย จัดให้บุคลากรช่วยแนะนำและเพิ่มเวลาการให้บริการมากขึ้น
3.2 ด้านสถานที่ ควรมีการจัดและเพิ่มสถานที่ให้บริการมากขึ้นและทั่วถึง เข้าถึงได้ง่ายในทุกอาคาร ใกล้กับสถานที่เรียน ห้องสมุด หอพัก จัดสถานที่ให้บริการหลังเลิกเรียน ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3.3 ด้านวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการฝึกทักษะการฟัง การพูด
3.4 ด้านเวลา ควรกำหนดให้บริการเป็นช่วงเวลาเช่นพักเบรก หรือเวลาว่าง ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำหนดการใช้งานแต่ละคนได้ไม่เกินคนละ 5 ชั่วโมง เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.5 ด้านอื่นๆ ควรมีการเพิ่มตู้กดคำศัพท์ เกมส์คำศัพท์ เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย มีการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ใช้งาน และควรประชาสัมพันธ์ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น


คำสำคัญ : แนวทางส่งเสริมการใช้ , เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ , ภาษาอังกฤษ


ABSTRACT
This study aimed 1) to investigate the conditions and problems of information technology using for learning English of undergraduate student in Sakonnakhon Rajabhat University 2) to investigate information technology using behavior for learning English of student in Sakonnakhon Rajabhat University and 3) to find out the way to encourage information technology using for learning English of student in Sakonnakhon Rajabhat University. The research samples, English major student and business English student are 196, using a stratified sampling method. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The study revealed the following results:
1. The condition of the student that using information technology for learning English on the place, Language Center, Computer Center getting percentage 70.4 . Hardware stage: using smartphone 93.9 %, software stage one online is 43.4%, on the personal that use internet is 47.4 %. The objective for entertainment is 85.7 %. For the problem in using information technology is 73.0%, it means misunderstand in English orders 43.4%. The problem in using service at Language Center and Computer Center is 37.8%
2. Information technology usage behavior for English learning finds hardware, smartphone in the highest (gif.latex?\bar{x} = 4.46), software in Library database using is in medium (gif.latex?\bar{x} = 2.74). For personnel that using notebook are the highest (gif.latex?\bar{x} =3.60). For places find that using in dorm is highest (gif.latex?\bar{x} =3.74). The Secondary is Language Center/ Computer Center (gif.latex?\bar{x} = 3.40), and Faculty Library (gif.latex?\bar{x} = 2.86). For objective finds that for entertainment is in highest (gif.latex?\bar{x} = 4.42), and the secondary is information searching (gif.latex?\bar{x} = 4.31), and conversation (gif.latex?\bar{x} = 4.09). For timing period finds that after learning time is highest (gif.latex?\bar{x} = 4.22). The secondary is at noon resting (gif.latex?\bar{x} = 3.65), and before learning time (gif.latex?\bar{x} = 3.25).
3. The way to urge using information technology for English learning as below:
3.1 Using type (hardware, software, personnel) should supply computer, tablet, having more service places, reforming internet system, and devices In good condition for the best using, training for media knowledge, and good using, advance using new technology, providing personnel to guide, increasing service time.
3.2 For the places should provide more and thorough, easy to access in any building, nearing classroom, library, dorm, and service after learning time active 24.
3.3 The purpose to facilitate quickly for information searching, to exchange learning together, to encourage listening, speaking reading, and writing skills.
3.4 For the period of time should be service on the break time
3.5 Others should be more service for dictionary devices, vocabulary games, modern teaching materials for more learning English.


Keywords: The way to encourage using, information technology for learning, English Language

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย