การศึกษาทักษะกระบวนการการเชื่อมโยง เรื่องเศษส่วนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา THE STUDY OF LEARNING PROCESS ON FRACTION, THE MATHEMATICAL PROJECT OF GRADE 7 STUDENTS AT OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL

Main Article Content

วิสุ ช่วยมณี

Abstract

The purposes of this research are 1) to compare the pretest and posttest results regarding mathematical subject on fraction of grade 7 students at Opportunity Expansion School, 2) to compare learning achievement after using mathematical project with criteria 70%, 3) to study the learning process on fraction using mathematical project, and 4) to study the quality of the mathematical project on fraction. The sampling group was 31 persons of grade 7 students who have been studying at Baanbangmark School, Kantang District, under the Office of Trang Primary Educational Service Area 2. They were in the second semester of academic year 2016 and were randomized by cluster sampling. The research instruments were lesson plans using mathematical project, a mathematical achievement test, evaluation criteria of mathematical learning process, and quality evaluation of mathematical project using One-Group Pretest-Posttest Design. The data were analyzed by average, standard deviation, t-test dependent samples, and one samples test.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง
*หนังสือภาษาไทย
กรมวิชาการ. (2551). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
เจียมใจ จันทร์ศรี. (2550). “กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์”
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ทิพรัตน์ ปะสีละเตสัง. (2551). “กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา”
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประณีต ธรรมโลกา. (2550). กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน จังหวัดราชบุรี.
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
ปรีชา เนาว์เย็นผล. (2554). “โครงงานคณิตศาสตร์” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พรเนตร ตีระมาตย์. (2550). “กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์”
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รักษ์ชล พัสดุสาร. (2552). “กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการประมาณค่า สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช” วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รัศมี สุขเกษม. (2550). “กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องความคล้าย สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สมชาย ทองบ่อ. (2551). “กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองแป้น จังหวัดอุบลราชธานี” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). คู่มือวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว.